2024

Lille Art Up!

Affordable Art Fair Brussels

 

2023

Brussels Boutique

St-Art Strasbourg

Affordable Art Fair Amsterdam

Lille Art Up!

Affordable Art Fair Brussels

 

2022

Art3f

Affordable Art Fair Amsterdam

Rhode Young Art

 

2021

Triennale des sculpteurs

Rhode Young Art

Parcours d’Artistes de Waterloo

 

2019

Rodeart

Rhode Young Art

 

2017

Parcours d’Artistes de Waterloo

 

 

 LILLE

BRUSSELS

LONDON

STRASBOURG

AMSTERDAM

LILLE

BRUSSELS

 

 

BRUSSELS

AMSTERDAM

RHODE-SAINT-GENESE

 

 

WATERLOO

RHODE-SAINT-GENESE

WATERLOO

 

 

RHODE-SAINT-GENESE

RHODE-SAINT-GENESE

 

 

WATERLOO

 

The 6A Gallery

The 6A Gallery

 

 

The 6A Gallery

The 6A Gallery

The 6A Gallery

The 6A Gallery

The 6A Gallery

 

 

   The 6A Gallery

`The 6A Gallery

2024

Lille Art Up!

Affordable Art Fair Brussels

                                            2023                                           

Brussels Boutique London

St-Art Strasbourg

Affordable Art Fair Amsterdam

Lille Art Up!

Affordable Art Fair Brussels

 

2022

Art3f Brussels

Affordable Art Fair Amsterdam

Rhode Young Art

 

2021

Triennale des sculpteurs de Waterloo

Rhode Young Art

Parcours d’Artistes de Waterloo

 

2019

Parcours d’artistes de Rhode-saint-Genèse

Rhode Young Art

 

2017

Parcours d’Artistes de Waterloo